Obchodní podmínky a reklamační podmínky společnosti unique products s.r.o.

 zdravi i krasa

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost unique products s.r.o., se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 08062277, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo: 312334 (dále jen „prodávající“) a kupujícím, který může být spotřebitelem nebo podnikatelem. Předmětem kupní smlouvy je převod vlastnického práva ke zboží a odevzdání tohoto zboží kupujícímu na straně jedné a úhrada kupní ceny a případných dalších nákladů souvisejících s koupí zboží prodávajícímu na straně druhé (dále jen „kupní smlouva“). Nabídka zboží, jakož i další související informace jsou k dispozici na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího s adresou www.zdraviikrasa.cz.

 

Kdo je prodávajícím?

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Oddíl C, vložka číslo: 312334

Telefon: +421 907 393 218 

E-mail: info@zdraviikrasa.cz

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

unique products s.r.o.

Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 08062277

DIČ: CZ08062277

elektronický obchod prodávajícího je provozován na internetové stránce s adresou www.zdraviikrasa.cz

 

Bankovní spojení prodávajícího, účet v EUR:

Banka: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2901843119 / 2010

IBAN: CZ7820100000002901843119

SWIFT / BIC kód: FIOBCZPPXXX

 

Bankovní spojení prodávajícího, účet v Kč:

Banka: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2901615386 / 2010

IBAN: CZ3920100000002901615386

SWIFT / BIC kód: FIOBCZPPXXX

 

Kdo je dozorujícím orgánem?

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu

Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 – Nové Město

tel.č .: +420 222 703 404, email: praha@coi.cz, ID datové schránky: p2fdz5j

https://www.coi.cz/

https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/poradenska-cinnost/

 

Kdo je spotřebitelem?

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Nebo též fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i souvisejícími právními předpisy.

 

Kdo je podnikatelem?

Podnikatelem se rozumí: 

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.

Podnikatelem se také pro účely obchodních a reklamačních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve v těchto obchodních a reklamačních podmínkách pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími právními předpisy. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi obchodními a reklamačními podmínkami a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. 

 

Objednávku nelze technicky podat bez reálné možnosti seznámení se s těmto obchodními a reklamačními podmínkami. Kupující proto podáním objednávky mimo jiné potvrzuje, že měl možnost se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámit ještě před odesláním objednávky a že s nimi souhlasí, a to v znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších společností, pokud není v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii obchodních a reklamačních podmínek dostane Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou e-mailovou adresu v rámci vyplňování objednávky na internetové stránce www.zdraviikrasa.cz. Fakturu obsahující základní údaje kupní smlouvy, včetně účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží kupující formou e-mailu. Kupující s tímto souhlasí. V případě zájmu o zaslání faktury v papírové formě je možné využít náš kontaktní formulář, který je k dispozici na internetové stránce www.zdraviikrasa.cz.

 

 1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní a reklamační podmínky v znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, v níž si ujednají podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmí být v rozporu s platnou právní úpravou České republiky, od které se nelze smluvně odchýlit (zkrácení lhůty na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele apod.). V případě rozporu má přednost právní úprava České republiky, od které se nelze smluvně odchýlit.

1.2. Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.

1.5. V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech České republiky nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu u příslušného soudu.

1.6. E-shopem, elektronickým obchodem prodávajícího nebo elektronickým informačním systémem prodávajícího se rozumí veřejně dostupný elektronický systém (webová aplikace či jinak internetová stránka), prostřednictvím kterého může návštěvník provést objednávku zboží nebo služeb a uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.

 

 1. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1. Nabídku ve smyslu ust. § 1731 občanského zákoníku podává kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, který obsahuje návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen „objednávka“). Po odeslání objednávky prodávajícímu se stává objednávka pro kupujícího závaznou a neodvolatelnou, právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy tím není dotčeno.

2.2. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu zadanou v rámci vyplnění objednávky automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen „potvrzení o doručení objednávky“). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.3. Potvrzení o doručení objednávky obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka. Potvrzení o doručení objednávky není akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy, resp. objednávky.

2.4. Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího akceptovaná (dále jen „akceptace objednávky“). Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož koupě je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží kupujícímu, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO apod.), případně i jiné údaje.

2.5. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.

2.6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval či v těchto obchodních a reklamačních podmínkách informuje před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích, týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

 1. a) o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 2. b) o obchodním jménu a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v úvodních ustanoveních těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 3. c) o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména o adrese jeho elektronické pošty, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v úvodních ustanoveních těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 4. d) o adrese prodávajícího, na níž může kupující uplatnit reklamaci zboží či služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v úvodních ustanoveních těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 5. e) o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daních nebo jestliže vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, tak o způsobu, kterým se vypočítá, jako i o nákladech na dopravu, dodání, poštovném a jiných nákladech a poplatcích, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující bude povinen k jejich úhradě, informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 6. f) o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do níž se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 7. g) o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 8. h) o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 10. a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář na odstoupení od kupní smlouvy v příloze č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 9. i) o povinnosti kupujícího nést náklady na vrácení zboží ve smyslu ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku informuje prodávající kupujícího v čl. 10. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 10. j) o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění ve smyslu ust. § 1849 občanského zákoníku informuje prodávající kupujícího v čl. 10. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 11. k) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informuje v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 12. l) o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku informoval v čl. 8. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 13. m) o právech ze záruky a dalších podmínkách pro uplatňování těchto práv ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku, jakož i o informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud se taková pomoc poskytuje informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 8. těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 14. n) o délce trvání smlouvy, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo pokud jde o smlouvu, při níž se automaticky prodlužuje její platnost, i o informaci o podmínkách ukončení smlouvy informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 15. o) o minimální délce trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takovýto závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 16. p) o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takovýto závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 17. r) o funkčnosti digitálního obsahu, včetně použitelných technických ochranných opatření na zajištění elektronického obsahu, pokud je to vhodné, informoval ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 písm. h) občanského zákoníku na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 18. s) o součinnosti elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy, pokud je to vhodné, informoval ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 písm. h) občanského zákoníku na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 19. t) o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru informoval ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 písm. j) občanského zákoníku na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 20. u) o úkonech potřebných na uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 21. v) o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná poté, kdy si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 22. w) o tom, že jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je český jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.7. Pokud je kupující podnikatelem, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese odpovědnost. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Podnikatelé musí nakupovat přes nákupní košík pro právnické osoby / osoby samostatně výdělečně činné („Objednáváte jako firma?“). Z důvodu kurzových změn se cena zboží může lišit v nákupním košíku pro podnikatele od původní nabízené ceny na e-shopu prodávajícího. Na kupujícího, který je podnikatelem, se nevztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Kupující, který je podnikatelem nemá právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů a vrátit plnou částku za zboží. Jediná možnost na vrácení zboží pro kupujícího, který je podnikatelem, je ihned při jeho převzetí, za podmínky, že zboží vykazuje zjevné známky poškození. Podnikatel musí v takovém případě seznámit prodávajícího s touto skutečností neprodleně, nejpozději však do 1 pracovního dne ode dne doručení zboží. 

2.9. Zvláštní pravidla při předobjednávce. V případě předobjednávky zboží kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. Výsledná cena zboží se může lišit. O změně ceny bude prodávající kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou odhadovanou cenou a kupní cenou bude prodávajícím vrácen, nebo kupujícím doplacen před doručením zboží, pokud se kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si při zboží, který je možné předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. při více než 14 dnech) má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se změnily okolnosti, z nichž vycházel prodávající v okamžiku předobjednávky zboží kupujícím do takové míry, že od prodávajícího nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávka závazná, má prodávající právo předobjednávku zrušit, a zároveň o tom informovat kupujícího.

 

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 1. a) dodat na základě objednávky potvrzené akceptací kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit ho nebo vybavit na přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu po čas dopravy,
 2. b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
 3. c) neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím e-mailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře na odstoupení od kupní smlouvy.
 4. d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné na převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy ČR (návody v slovenském, českém a anglickém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu v lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku. Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část v lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy, resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, pokud kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část v lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to na bankovní účet, ze kterého platbu přijal.

 

 1. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující byl prodávajícím seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu. 

4.2. Kupující je povinen:

 1. a) převzít objednané a dodané zboží,
 2. b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 3. c) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami. 

 

 

 1. Dodací a platební podmínky

5.1. Obvyklá dostupnost zboží s termínem jeho expedice je uvedena u každého zboží na internetových stránkách elektronického obchodu. 

5.2. Prodávající akceptuje následující platební podmínky (způsoby platby) v rámci objednávky z České republiky:

 1. a) online platba předem bankovním převodem,
 2. b) platba přes internetové rozhraní banky (on-line platba kartou),
 3. c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce) – za tento způsob platby je prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu náklady, které mu s tímto způsobem platby vzniknou,
 4. d) platba na fakturu se splatností.

5.3. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání objednávky v rámci České republiky:

 1. a) zasílání přepravní službou (prostřednictvím kurýrní služby),
 2. b) zasílání poštou na adresu či přímo na poštu – dobírka.

5.4. Prodávající akceptuje následující platební podmínky (způsoby platby) v rámci objednávky ze zahraničí: 

 1. a) platba přes internetové rozhraní banky (on-line platba kartou).

5.5. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání objednávky do zahraničí:

 1. a) zasílání přepravní službou (prostřednictvím Zásilkoven – kurýr na adresu).

5.6. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě nedohodly jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. V případě platby podle bodu 5.2 písm. d) tohoto článku obchodních a reklamačních podmínek vznikne povinnost prodávajícího dodat věc kupujícímu až po zaplacení faktury. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc v lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.    

5.7. V případě požadavku kupujícího o zaslání zboží do zahraničí podle bodu 5.5. písm. a) tohoto článku obchodních a reklamačních podmínek má prodávající právo fakturovat kupujícímu cenu dopravy do zahraničí. Ceník dopravy do zahraničí a země, do kterých prodávající doručuje do zahraničí je zveřejněn na webové stránce prodávajícího.

5.8. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty pro dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.

5.9. Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínem tak, jak barevný odstín bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného použitého zobrazovacího zařízení.

5.10. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen „Místo“). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, který je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnutý v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen "Časový rozsah").

5.11. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo a v Časovém rozsahu, je kupující povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží a podepsat protokol o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněna na převzetí zboží je povinna předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky. Zboží se považuje za převzaté okamžikem dodání zboží kupujícímu. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí doručení zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím a podepsání protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím. Doručením se pak myslí objektivní možnost kupujícího převzít zboží, která nastává momentem, kdy se zboží dostane do sféry dispozice kupujícího. 

5.12. Pokud bude potřeba dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě a v Časovém rozsahu nebo v případě, pokud kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po marném uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo s čímž dává kupující výslovný souhlas.

5.13. Kupní smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud kupující neuhradí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve smyslu bodu 4.2 těchto obchodních podmínek v lhůtě 15 dnů od výzvy prodávajícího na převzetí zboží, smlouva se od počátku ruší, smluvní strany si vrátí nebo nahradí všechny přijaté plnění a prodávající nabývá právo volně nakládat s objednaným zbožím. 

5.14. Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží jakož i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží a / nebo pokud zásilka není kompletní (nižší počet kusů zboží, resp. chybí objednané zboží nebo jeho část) je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu čl. 8. těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající za splnění podmínky, že se vada prokáže, resp. že bylo dodané zboží opravdu vadné. 

5.15. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je oprávněn důkladně zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal, při jeho převzetí od dopravce a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou přepravní služby nebo poškození zboží zaviněné přepravní službou je nutné v takových případech uplatňovat přímo u pracovníka dopravní služby.

5.16. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v první větě bodu 5.6. tohoto článku obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím. 

 

 1. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží dohodnutá v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen „kupní cena“). Pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výši, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

6.2. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

- cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);

- u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;

- sleva na zboží přesahuje více než 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

Prodávající upozorňuje, že informační systém prodávajícího uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné nebo zda jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto kupující povinen kontaktovat prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.  

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po určenou dobu. 

Původní cena znamená cenu zboží, za kterou předmětný zboží prodávající nabízel bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na jeho e-shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo k zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude kupující informován.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží dobírkou v místě dodání zboží, platební kartou nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.

6.4. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.5. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží, resp. splatnosti vystavené faktury.

6.6. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo a smluvní strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží fakturou, prodávající je oprávněn odepřít dodání či předání zboží kupujícímu.

6.7. Náklady spojené s montáží a vynáškou zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

 

 1. Převod vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Převzetím zboží na dohodnutém Místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího, a to za splnění podmínky zaplacení kupní ceny vč. veškerých dalších nákladů (např. ceny dopravy).

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce pověřeného doručit zboží. V případě, že zboží nepřevezme včas, tak přechází nebezpečí škody na zboží dnem, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím.

 

 1. Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

8.2. Pokud plní prodávající za úplatu kupujícímu, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy.

8.3. Je-li splněno vadně, má kupující práva z vadného plnění. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

8.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

8.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

8.6. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. d) vyplývá-li to z povahy věci.

8.7. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad současně se vyskytujících na zboží. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

8.8. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.9. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni věc řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

8.10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

8.11. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

8.12. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b) na odstranění vady opravou věci,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 občanského zákoníku.

8.13. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.14. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

8.15. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

8.16. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Reklamační řád

8.17. Prodávající poučil kupujícího o jeho právech z vadného plnění, která mu vyplývají z předmětných ustanovení občanského zákoníku (viz bod 8.1. až 8.16 obchodních a reklamačních podmínek) tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost se s nimi seznámit v době před odesláním objednávky.

8.18. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit u prodávajícího nebo u určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo jejich poskytne prodávající kupujícímu na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. 

8.19. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád prodávajícího, tedy čl. 8, bod 8.17. a násl. těchto obchodních a reklamačních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 1811 odst. 2) písm. f) občanského zákoníku v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní a reklamační podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich znění.

8.20. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. 

8.21. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady zboží zakoupeného u prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, a to spotřebitel ve lhůtě 24 měsíců od převzetí spotřebního zboží a prodávající ve lhůtě 12 měsíců od převzetí spotřebního zboží. V případě potravin, nápojů, doplňků stravy nebo jiných produktů s datem trvanlivosti je třeba uplatnit právo z vadného plnění do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, případně do doby, do níž má být zboží spotřebováno, pokud jsou ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro skladování zboží a pokud nebylo zboží otevřeno.

8.22. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci na odběrném místě (sídlo prodávajícího) unique products s.r.o, se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 – Nové Město v souladu s ust. § 13 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále též jako „Zákon“) tak, že doručí zboží na odběrné místo prodávajícího a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo z vadného plnění (dále jen „Oznámení o uplatnění reklamace“) např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv z vadného plnění uplatňuje. Kupující má právo uplatnit reklamaci i u osoby oprávněné výrobcem zboží na provádění záručních oprav (dále jen „určená osoba“). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající.  

8.23. Reklamační řízení týkající se zboží, které lze doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou kumulativně splněny všechny následující podmínky:

 1. a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
 2. b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,
 3. c) doručení přístupových kódů, hesel apod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace.

8.24. Pokud je předmětem reklamace zboží, který se nedá objektivně doručit prodávajícímu, kupující je kromě splnění podmínek podle bodu 8.23 písm. a) až c) těchto reklamačních a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení obhlídky reklamovaného zboží prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, který se nedá objektivně doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy byla provedena prohlídka zboží podle první věty. Jestliže však prodávající nebo jím určená třetí osoba navzdory poskytnuté potřebné součinnosti ze strany kupujícího nezajistí provedení prohlídky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, reklamační řízení začíná dnem doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

8.25. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě e-mailu nebo v listinné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a uvést, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud ne je možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Doklad o vyřízení reklamace musí obsahovat datum a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.26. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv z vadného plnění uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv z vadného plnění uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 19 odst. 3) Zákona ihned, v složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. 

8.27. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné bezvadné zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. 

8.28. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

 1. a) pokud kupující neuplatnil své právo, týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce lhůty k uplatnění práva z vadného plnění,
 2. b) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
 3. c) pokud vada zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
 4. d) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. e) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého užívání zboží,
 6. f) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
 7. g) pokud vada zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 8. h) pokud vada zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 9. i) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
 10. j) pokud zásilka není kompletní, resp. pokud jde o vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s bodem 5.14. těchto obchodních a reklamačních podmínek, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady měl zboží již v době jeho převzetí kupujícím.

8.29. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. a) předáním opraveného zboží,
 2. b) výměnou zboží,
 3. c) vrácením kupní ceny zboží,
 4. d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.30. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo přepravní služby.

O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.31. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. 

8.32. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího následujícím způsobem:

 1. a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo
 2. b) prodávající vadné zboží vymění.

8.33. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 8.7. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem: 

 1. a) výměnou zboží za jiný funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
 2. b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží.

8.34. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle bodu 8.22. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

8.35. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

8.36. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně. 

8.37. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, kdy využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.22. těchto reklamačních a obchodních podmínek konzumováno a bez ohledu na výsledek reklamace bude případné opětovné uplatnění reklamace té samé jedinečné vady (nikoliv vady stejného druhu) zamítnuto.

8.38. Ustanovení čl. 8 odst. 8.1. až 8.38. těchto reklamačních a obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 odst. 1) písm. a) Zákona.

Záruční doba

8.41. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena kratší záruční doba. V případě potravin, nápojů, doplňků stravy nebo jiných produktů s datem trvanlivosti je záruční doba do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, případně do doby, do níž má být zboží spotřebováno, pokud jsou ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a pokud nebylo zboží otevřeno. Výjimkou je to zboží, u kterého se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy (čerstvé ovoce a zelenina, pekárenské výrobky určené k spotřebu do 24 hodin po výrobě, žvýkačky, limonády, ovocné šťávy, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 10 a více objemových procent apod.) a ty potraviny, nápoje nebo doplňky stravy, které jsou při splnění dalších zákonných podmínek nabízené po uplynutí minimální trvanlivosti s označením jako uplynulá - u těchto výrobků je kupující oprávněn uplatnit svá práva ze záruky nejpozději den po koupi, pokud prodávající výslovně nestanoví jinak. Toto ustanovení se použije přiměřeně u zuživatelných věcí, na nichž je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, případně u věcí podléhajících zkáze, na nichž je vyznačena doba, po kterou je možné věc použít. V případě, že Kupní smlouva, záruční list či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.                  

8.42. Záruční doba pro kupující podnikatele je 12 měsíců, ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena kratší záruční doba. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je zboží, u kterého byla uplatněna záruka, doručeno poštou nebo přepravní službou odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum obdržení od přepravce nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.

8.43. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží. 

8.44. Podmínky pro vyřízení reklamací zboží zakoupených podnikateli. Pokud je kupujícím podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů od uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail. Pokud jde o vadu, kterou je možné odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy není možné později tuto vadu reklamovat. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis. Pokud byla reklamace zboží vyřízena výměnou zboží za nové, prodlužuje se doba pro uplatnění práva z vadného plnění prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena a pokud byla provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace), je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění ve výši 0,5 € za den včetně DPH. Pokud si kupující nevyzvedne věc v lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo věc prodat, pokud to účel a povaha věci připouští. O zamýšleném prodeji věci bude prodávající kupujícího informovat a poskytne mu přiměřenou dodatečnou lhůtu na vyzvednutí věci. Pokud dojde k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek z prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek z prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

 

 

 1. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného zpracování, vybavení a doručení objednávky v případě, pokud je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, kontaktní číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného zpracování, vybavení a doručení objednávky v případě, pokud je právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), kontaktní číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v pravé horní části "Můj účet".

9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že v smyslu čl. 6 odst.1) písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů ), (dále jen „Nařízení“), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracovávání osobních údajů kupujícího je nezbytné na plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran .

9.5. V smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o souvisejících produktech, slevách a akcích na souvisejících výrobcích, resp. službách. 

9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. 

9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách. 

9.8. Prodávající prohlašuje, že na jiné účely, než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výhradně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděny a nebude jejich sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiný účel nebo na účel plnění kupní smlouvy.

9.9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

 1. a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v úvodních ustanoveních těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,
 2. b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,
 3. c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,
 4. d) že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vybavení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
 5. e) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst.1 písm. f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
 6. f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,
 7. g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

9.10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje v Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. 

9.11. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:

 1. a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,
 2. b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby,
 3. c) účely zpracování, na které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,
 4. d) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,
 5. e) okruh příjemců, nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,
 6. f) v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
 7. g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,
 8. h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávání nebo práva namítat proti zpracovávání jakož i práva na přenositelnost údajů,
 9. i) právo podat stížnost orgánu dozoru,
 10. j) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem, nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí takových údajů,
 11. k) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování.

Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoliv další kopie, o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající správním nákladům na vyhotovení kopie.

9.12. Pokud kupující uplatní právo podle bodu 9.11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 9.11, žádost se považuje za podanou podle Nařízení.

9.13. Kupující má právo u prodávajícího namítat vůči zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.

9.14. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. Pokud kupující není plně svéprávný, může jeho práva uplatnit zákonný zástupce.

9.15. Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu veškeré informace uvedené v bodě 9.11 v stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne. 

9.16. Informace o opatřeních, které se přijaly na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti. 

9.17. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracovávání osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:

 

Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, SR, IČ: 36631124,

Slovak Parcel Service s.r.o., se sídlem Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka při Dunaji, SR, IČ: 31329217,

DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., se sídlem Na pantech 18, 831 06 Bratislava – Rača, IČ: 47 927 628, 

ComGate, s.r.o., se sídlem Nádražná 2031/34, 900 28 Ivanka při Dunaji, IČO: 44 465 009.  

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami za cenu, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

10.2. Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1) písm. a) občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů.

10.3. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu potřebném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4. Lhůta k odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

 1. a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
 2. b) dodává zboží sestávající z několika dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
 3. c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

10.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, předmětem jejíž je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty na odstoupení od smlouvy.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta na odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslány prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle bodu 10.2. tohoto článku těchto obchodních a reklamačních podmínek.

10.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předcházejícího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění, zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.

10.8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, zrušuje se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od níž kupující odstoupil.

10.9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno na přepravu nejpozději v poslední den lhůty. 

10.10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží nepoškozené, nezašpiněné, kompletní, nepoužívané. Prodávající žádá kupujícího, aby mu doručil zboží včetně kompletní dokumentace v originálním obalu.

10.11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10.12. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

10.13. Kupující spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

10.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

10.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které bylo používáno, je poškozené nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu:

 1. a) hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží,
 2. b) náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány podle ceníku pro pozáruční servis zboží.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhrady nejvýše ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.16. V souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku nemůže kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy:

 1. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

10.17. Ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona. Ve smyslu ust. § 1840 odst. 1) občanského zákoníku ustanovení čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro smlouvu o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.

10.18. Prodávající upozorňuje a informuje kupujícího ve smyslu ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu přímo kupující. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku a objednané zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese přímé náklady spojené s vrácením zboží kupující. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 1 100 Kč.

10.19. Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel. Kupující podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží vykazuje zjevné poškození bezprostředně při dodání, nebo neodpovídá dodanému zboží co do druhu a množství. V případě, že je kupující podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je posouzen prodávajícím. V případě, že prodávající nedá kupujícímu právo odstoupit od smlouvy a nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak, bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 

Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácení zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takového vrácení zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, které jsou nezbytně vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Z důvodu ochrany práv kupujícího, pokud je kupujícím právnická osoba a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo na prodejně, bude příslušná částka vyplacena pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

10.20. Odstoupení od smlouvy prodávajícím v případě chyby ceny zboží. Mimo případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy podle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím tak, že prodávající kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, budeme mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

10.21. Odstoupení od smlouvy prodávajícím z jiných důvodů. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu v lhůtě určené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v smlouvě v lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy, a to převodem na účet určený kupujícím. 

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

11.1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu. 

11.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv. 

11.3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení právních předpisů ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.4. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva nebo spotřebitel není s nákupem spokojený, doporučuje prodávající kupujícímu, aby se nejdříve obrátil přímo na kupujícího s žádostí o nápravu na kontakt uvedený zde: https://www.zdraviikrasa.cz. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. Subjektem pro řešení tohoto sporu je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Více informací o mimosoudním řešení sporů u České obchodní inspekce se dozvíte zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

11.5. Spotřebitel může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. 

11.7. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Zaškrtnutí políčka není technicky možné bez objektivní možnosti seznámení se s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

11.8. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Platně uzavřená kupní smlouva se však řídí obchodními podmínkami platnými v čase, ve kterém byla kupní smlouva uzavřena. Platné znění obchodních podmínek je umístěno na internetové stránce https://www.zdraviikrasa.cz. 

 

Ceník dopravy zboží do zahraničí

 

Pokud si zákazník objedná zboží s místem doručení mimo území České republiky, Prodávající je oprávněn fakturovat cenu za dopravu ze zahraničí následovně:

 

Země

Cena dopravy v eur

Belgie

30,04 €

Bulharsko

23,98 €

Dánsko

32,82 €

Estonsko

28,02 €

Finsko

48,18 €

Francie

39,76 €

Řecko

48,18 €

Holandsko

30,04 €

Chorvatsko

24,84 €

Irsko

39,54 €

Litva

28,02 €

Lotyšsko

28,74 €

Luxemburg

43 €

Německo

21,84 €

Polsko

17,28 €

Portugalsko

48,18 €

Rakousko

24,20 €

Rumunsko

20,96 €

Rusko

54,66 €

Slovinsko

23,12 €

Španělsko

48,18 €

Švýcarsko

33,70 €

Švédsko

48,18 €

Itálite

35,02 €

Ukrajina

30,90 €

Velká Británie a Severní Irsko

35,22 €

 

unique products s.r.o

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte a zašlete tento formulář jen v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

 

 

Adresát: unique products s.r.o, se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 08062277, info@zdraviikrasa.cz, +421 907 393 218.

 

Tímto oznamuji/oznamujeme (*), že odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy na toto zboží/od smlouvy o poskytnutí této služby (*):  ..............

 

Datum objednání/datum přijetí (*) .............. 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*) ...............

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*) ..............

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze, když se tento formulář podává v listinné podobě)

 

..........................

 

Datum ..................

 

(*) Nehodící se škrtněte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2

Poučení o uplatnění práva kupujícího – spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

 

 

 1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

S výjimkami uvedenými v zákoně nebo v obchodních podmínkách máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v lhůtě 14 dní.

Lhůta na odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převzala zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás musíte informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adresu unique products s.r.o, se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 08062277, info@zdraviikrasa.cz, +421 907 393 218.

Pro tento účel lze použít vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází jako příloha č. 1 obchodních a reklamačních podmínek. V případě zájmu máte možnost vyplnit a zaslat vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy i elektronicky prostřednictvím naší internetové stránky www.zdraviikrasa.cz v sekci kontakty. Pokud využijete tuto možnost, přijetí odstoupení od kupní smlouvy Vám neprodleně potvrdíme e-mailem, resp. na jiném trvanlivém nosiči.

Lhůta na odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta na odstoupení od kupní smlouvy. 

 

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný způsob doručení než nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, který jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků či vzniku dalších nákladů.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na adresu sídla společnosti bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy, a to v maximální odhadované výši 1 100 Kč.

 

Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti

 

unique products s.r.o