Ochrana osobních údajů zákazníků

unique products sro,

se sídlem Klimentská 1746/52 Nové Město 110 00 Praha 1 IČ: 08062277 

C 312334 vedená u Městského soudu v Praze

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

(Zákazníci)

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na vás a na vaše osobní údaje, protože jste zákazníkem subjektu naší společnosti unique products sro , se sídlem Klimentská 1746/52 Nové Město 110 00 Praha 1 IČ: 0806227 C 312334 vedená u Městského soudu v Praze toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat a pokud se tak stane, budeme vás na tomto místě o tom informovat. Tato verze prohlášení o ochraně soukromí byla vydána dne 22.07.2019. (dále jen " Společnost    "). Naše Společnost vystupuje jako provozovatel při zpracovávání vašich osobních údajů. Pro účely tohoto prohlášení o ochraně soukromí, za ochranu vašich osobních údajů je zodpovědný subjekt, se kterým máte uzavřenou smlouvu (provozovatel). Toto prohlášení vysvětluje jak budeme používat osobní údaje, které získáme od vás nebo od třetích stran během trvání vašeho smluvního vztahu s naší společností.

 

 

 1. Kategorie osobních údajů

 

Zpracováváme následující údaje:

 • Osobní kontaktní údaje. Například vaše jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, adresa pro zasílání písemností, emailová adresa, kontaktní telefonní číslo, číslo OP, akademický titul, datum narození.
 • Osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonický kontakt, datum narození, Rodné číslo, číslo zákazníka.
 • Smluvní údaje. Například obsah smlouvy uzavřené s naší společností, včetně všech jejích dodatků, rozsah poskytovaných prací a služeb. 
 • Platební informace. Jako např. číslo bankovního účtu a výška zpoplatněných prací a služeb. 
 • Údaje o korespondenci a komunikaci. Jako např. emailová korespondence, listinná korespondence.

 

 

 1. Strany, které mohou mít přístup k vašim údajům

 

Provozovatel může sdílet vaše údaje se třetími stranami za následujících okolností:

 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými třetími stranami, které jednají naším jménem, ​​například s poskytovatelem služeb. V takových případech mohou tyto třetí strany používat vaše osobní údaje pouze pro účely popsané výše a pouze v souladu s našimi pokyny;
 • K osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci. V takovém případě se přístup udělí pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely, a pouze pokud je zaměstnanec vázán povinností mlčenlivosti;
 • Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, vaše osobní údaje můžeme sdílet například s našimi dodavateli nebo klienty, daňovými úřady, úřady sociálního zabezpečení, orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními orgány.

 

 

 1. Umístění vašich osobních údajů

 

K vašim osobním údajům bude mít přístup personál v rámci Evropského hospodářského prostoru, dokud jsou v naší péči.

 

 

 1. Účely a cíle zpracování údajů a jejich právní základ  

 

účel zpracovávání

Právní základ

Zákaznická administrativa. Vedeme osobní záznamy o všech našich zákaznících a jejich službách. Na základě analýzy našich záznamů také děláme strategická rozhodnutí o nabídkách pro naše zákazníky.  

Údaje budou zpracovávány pro zajištění smluvního vztahu v němž vystupujete jako jedna ze smluvních stran a Oprávněný zájem společnosti jako provozovatele avšak v nezbytném rozsahu.   

Zasílání Newslettru. Jedná se o nabídky vlastních služeb. 

Oprávněný zájem společnosti jako provozovatele avšak v nezbytném rozsahu.  

Direct marketing. Zabýváme se rozvojem našich zákazníků a nabídkami na míru pro ně na základě Vašich údajů, kterými disponujeme.

Oprávněný zájem společnosti jako provozovatele avšak v nezbytném rozsahu.  

Daně a účetnictví. Z účelem plnění povinností vyplývajících z daňového zákona a dalších předpisů spojených finančním plněním jsme povinni zpracovávat určité osobní údaje.

Zákonné povinnosti vyplývající pro nás z zvláštních předpisů jako například zákon o účetnictví a zákon o DPH.    

Bezpečnost a ohrožení provozu a sítě. Kontrolujeme funkčnost, bezpečnost a stabilitu našich provozů.  

Oprávněný zájem společnosti jako provozovatele avšak v nezbytném rozsahu a Váš souhlas v případě pokud jím disponujeme.     

Řešení sporů a vyšetřování přestupků. Můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely řešení sporů, stížností nebo právních postupů nebo pokud máme podezření z přestupku, které bychom chtěli dále prozkoumávat.

Oprávněný zájem společnosti jako provozovatele avšak v nezbytném rozsahu a Váš souhlas v případě pokud jím disponujeme.     

Dodržování zákona. Možná budeme muset zpracovávat vaše osobní údaje, abychom dodržovali zákon nebo abychom vyhověli soudnímu příkazu.

Zákonné povinnosti vyplývající pro nás z zvláštních předpisů. 

Marketingové profilování. Rovněž může dojít k využívání i dalších údajů pro účel přímého marketingu, ale výlučně na základě zvláštních souhlasů, které si od Vás předem vyžádáme. 

Váš souhlas jako prokazatelný projev vůle Vás jako dotčené osoby.

Zákazníci mladší 16 let. V případě pokud ke dni podpisu smluvní dokumentace s naší společností jste nedosáhli věku 16 let a chcete naší společnosti poskytnout marketingový souhlas je třeba aby tento úkon byl realizován vašim zákonným zástupcem.   

Zákonná povinnost vyplývající pro nás ze Zákona o ochraně osobních údajů. osobami mladšími 18 let však smluvní vztah neuzavíráme.  

 

 

 1. Uchovávání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje uchováváme na omezenou dobu a tyto údaje budou vymazány, když již nebudou potřebné pro účely zpracování. Ve většině případů to znamená, že uchováme vaše údaje během trvání našeho smluvního vztahu. Pokud je to možné, údaje vymažeme ještě během našeho smluvního vztahu, jakmile již nebudou potřeba. V každém případě, vaše osobní údaje vymažeme nejpozději po 5 letech po jejich vygenerování, pokud legislativa nebo kontrolní orgány nevyžaduje jejich uchovávání po delší dobu.

 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat po delší dobu po ukončení vztahu v případě přetrvávajícího právního sporu nebo pokud jste nám udělily povolení na dlouhodobé uchovávání vašich osobních údajů.

 

 

 1. Právní základ pro zpracování vašich údajů

 

Ve většině případů zpracováváme vaše osobní údaje na základě toho, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu, který sledujeme, na smluvním základě nebo na základě souhlasu vás jako dotčené osoby. V mnoha případech budeme také muset zpracovat vaše osobní údaje na základě právní povinnosti. V případě zpracování na základě souhlasu máte vždy možnost svůj souhlas stáhnout.

 

 

 1. Vaše práva podle zákona o ochraně údajů

 

Podle zákona o ochraně údaje máte určitá práva.

 

Právo na přístup

Máte nárok na kopii osobních informací, které o vás máme i na některé podrobnosti o tom, jak je používáme.

 

Vaše osobní údaje vám budou obvykle poskytnuty písemně, pokud není požadováno jinak nebo pokud jste o to požádali elektronickými prostředky, informace vám budou poskytnuty elektronicky, pokud je to možné.

 

Právo na nápravu

Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost a úplnost informací, které o vás máme. Nicméně, pokud si to nemyslíte, můžete nás požádat, abychom tyto informace aktualizovali nebo doplnili.

 

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, například když osobní údaje, které jsme získali, již nejsou potřebné pro původní nebo když stáhnete souhlas. Toto však bude nutné vyvážit s jinými faktory. Například, můžeme mít právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

 

Právo na omezení zpracování

Za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat vaše osobní informace, například když si myslíte, že osobní informace, které o vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

 

Právo na přenositelnost údajů

Za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle vašeho výběru.

 

právo namítat

Máte právo namítnout proti zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních zájmech, což je tento případ. Pokud nemáme přesvědčivý legitimní důvod pro zpracování, když podáte námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat. Upozorňujeme však, že pravděpodobně nebudeme moci poskytovat určité služby nebo výhody, pokud nebudeme schopni zpracovat potřebné osobní údaje pro tento účel.

 

Práva související s automatizovaným rozhodováním

Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, které má pro vás právní nebo podobný významný důsledek. Společnost obvykle nepoužívá v kontextu zákaznických vztahů automatizované rozhodování nebo profilování, ale pokud jste byli předmětem automatizovaného rozhodnutí as výsledkem nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů a požádat nás o přezkoumání daného rozhodnutí.

 

Právo stáhnout souhlas

Ve většině případů vaše osobní údaje nezpracovávají na základě vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o váš souhlas požádáme. Tam, kde to děláme, máte právo stáhnout svůj souhlas s dalším používáním vašich osobních údajů.

 

případě pochybností máte právo podat návrh na zahájení řízení ve smyslu § 100 zákona č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů například prostřednictvím www.dataprotection.gov.sk .   

 

 

 1. Kontaktní údaje

 

Pokud byste se s námi chtěli kontaktovat v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů, zašlete prosím e-mail na info@zdraviikrasa.cz. 

 

Pokud s naší odpovědí nejste spokojeni, nebo se domníváte, že zpracováváme vaše údaje nespravedlivě nebo nezákonně, můžete si stěžovat na Kontrolní úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Další informace o ÚOOÚ a jejich postupu podávání stížností naleznete zde: www.datapriotection.gov.sk .

 

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailové zprávy na emailovou adresu info@zdraviikrasa.cz .

 

Původní text

emailová korešpondencia, listinná korešpondencia.